Mode d'emploi BARTSCHER 131790

UneNotice offre un service communautaire de partage, d'archivage en ligne et de recherche de documentation relative à l'utilisation de matériels ou logiciels : notice, mode d'emploi, notice d'utilisation, guide d'installation, manuel technique... N'OUBLIEZ PAS DE LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT D'ACHETER!

Liens commerciaux

Si le contenu de ce document correpond à la notice, au mode d'emploi, à la liste d'instruction, d'installation ou d'utilisation, au manuel, au schéma de montage ou au guide que vous cherchez. N'hésitez pas à la télécharger. UneNotice vous permet d'accèder facilement aux informations sur le mode d'emploi BARTSCHER 131790. Nous espérons que le manuel BARTSCHER 131790 vous sera utile.

Vous possédez un BARTSCHER 131790, avec UneNotice, vous allez pouvoir mieux l'utiliser. Si vous avez un problème avec votre BARTSCHER 131790, pensez à consulter les dernières pages du mode d'emploi qui contiennent souvent les principales solutions.


BARTSCHER 131790 : Télécharger le mode d'emploi au format PDF (572 Ko)

Extrait du mode d'emploi : notice BARTSCHER 131790

Les instructions détaillées pour l'utilisation figurent dans le Guide de l'utilisateur.

[. . . ] Podr´cznik nale˝y zachowaç do póêniejszego u˝ytku. Po rozpakowaniu kuchenki nale˝y sprawdziç czy w trakcie transportu nie uleg∏a ona uszkodzeniu i czy nie brakuje ˝adnych cz´Êci. W przypadku jakichkolwiek wàtpliwoÊci nale˝y zasi´gnàç porady wykwalifikowanego technika. Wszelkie elementy opakowania (torby plastykowe, pianka poliestrowa, gwoêdzie, itp. ) nale˝y przechowywaç w miejscach, do których nie majà dost´pu dzieci, poniewa˝ elementy te mogà byç dla nich niebezpieczne. [. . . ] Umo˝liwia opiekanie du˝ych kawa∏ków mi´sa i drobiu bez u˝ycia ro˝na. Mo˝na równie˝ korzystaç z opisanej funkcji w koƒcowym etapie pieczenia potraw, w celu równomiernego przyrumieniania. Opiekanie nale˝y prowadziç przy zamkni´tych drzwiach piekarnika, osiàgniemy wówczas lepsze rezultaty i znacznà oszcz´dnoÊç energii (oko∏o 10%). Przy korzystaniu z ka˝dej funkcji z u˝yciem opiekacza, zaleca si´ ustawienie pokr´t∏a regulacji temperatury w pozycji maximum. Wymóg ten ÊciÊle zwiàzany jest z zasadami, na których opiera si´ funkcjonowanie opiekacza – optymalna wydajnoÊç promieni podczerwonych dzia∏ajàcych na potraw´ osiàgana jest w wysokich temperaturach. W przypadku gdy jest taka potrzeba mo˝na oczywiÊcie obni˝yç temperatur´ w piekarniku, gdy pracuje on w jednej z funkcji z u˝yciem opiekacza. W tym celu, wystarczy za pomocà termoregulatora ustawiç (ni˝szà od maksymalnej) ˝àdanà temperatur´. Aby zapobiec Êciekaniu t∏uszczu do komory piekarnika, u˝ywajàc opiekacza nale˝y umieÊciç specjalnà blach´ na pierwszym poziomie od do∏u. Pieczenie ciast Ciasta nale˝y wk∏adaç do nagrzanego piekarnika, piekarnik osiàga w∏aÊciwà temperatur´, gdy zgaÊnie lampka kontrolna „O”. Nie nale˝y otwieraç drzwi piekarnika w trakcie pieczenia gdy˝ mo˝e to spowodowaç opadni´cie ju˝ wyroÊni´tego ciasta. Masa wsadowa ciasta (ciasta ubijane) nie powinna byç zbyt p∏ynna, w przeciwnym razie wyd∏u˝a to cykl pieczenia. Wskazujà, ˝e jedna lub wi´cej p∏ytek majà temperatur´ ponad 60°C; tak˝e po ich wy∏àczeniu 12 Zastosowanie p∏ytki wy∏àczona topienie mas∏a, czekolady podgrzewanie p∏ynów podgrzewanie p∏ynów kremy i sosy kremy i sosy gotowanie w temperaturze wrzenia gotowanie w temperaturze wrzenia pieczeƒ pieczeƒ du˝e sztuki mi´sa du˝e sztuki mi´sa sma˝enie do rozszerzenia pola grzewczego Opis elementów grzejnych Elementy promieniste zwyk∏e sk∏adajà si´ z okràg∏ych oporników. Stajà si´ one czerwone w 10-20 sekund po w∏àczeniu. Majà takà funkcj´ jak elementy promieniste zwyk∏e. Wyró˝niajà si´ tym, ˝e sk∏adajà si´ z dwóch cz´Êci grzejnych. Mo˝na w∏àczyç tylko jednà czeÊç lub obie. Ka˝dà p∏ytk´ uruchamia si´ osobnym pokr´t∏em, przy pomocy którego mo˝na wybraç ˝àdanà temperatur´, od najni˝ej 1 do najwy˝szej 12. Pokr´t∏a pozwalajà wybraç pomi´dzy dwoma poziomami mocy, z czego ka˝dy mo˝na regulowaç od minimum 1 do maximum 12. Przekr´cajàc pokr´t∏o zgodnie z ruchem wskazówek zegara od 1 do 12 ustawia si´ co raz wy˝szy poziom mocy pojedynczego pola. Po przekr´ceniu pokr´t∏a do koƒca ( ), s∏ychaç lekki stuk, w∏àcza si´ maksymalna moc (rozszerzone pole), którà mo˝na regulowaç od 1 do 12 kr´càc pokr´t∏em w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W celu ponownego ustawienia mocy na najni˝szym poziomie nale˝y przekr´ciç pokr´t∏o na pozycj´ zero. W przypadku p∏yt ceramicznych z p∏ytkami o podwójnej mocy, pierwsze przekr´cenie pokr´t∏a w∏àcza mniejszà cz´Êç p∏ytki (wewn´trznà), w celu w∏àczenia obu, tak by p∏ytka do gotowania by∏a wi´ksza, nale˝y ustawiç pokr´t∏o na pozycji ( ), a nast´pnie wybraç ˝àdany poziom mocy od 12 do 1. Uwagi na temat u˝ytkowania p∏yty ceramicznej Aby osiàgnàç najlepsze rezultatu gotujàc na p∏ycie, nale˝y przestrzegaç kilku podstawowych zasad dotyczàcych gotowania i przygotowywania potraw. [. . . ] If you would like to increase the amount of heat from below, use the low rack heights. For savoury roasts (especially duck and wild game), dress the meat with lard or bacon on the top. Pratical advice for oven cooking Selection Knob Setting Type of Food Wt. (Kg) Rack Position From Oven Bottom 3 3 3 3 3 2/3 3 3 2/3 2/3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 4 4 3-4 4 4 3 4 Preheating Time (minutes) Thermostat Knob Setting 200 200 200 160 180 180 220 200 180 220 180 180 180 180 200 180 180 160 Max Max Max Max Max Max Max Max Cooking Time (minutes) 65-75 70-75 70-80 15-20 20-30 45-50 15-20 45-55 60-70 15-20 30-35 20-30 20-30 40-45 60-70 50-55 55-60 50-60 8 4 10 8-10 15-20 25 7 20-25 1 Convection Mode Duck Roast beef Roast pork Biscuits Cakes Pies Pizza Roast beef Chicken Pizza (several levels) Lasagne Baked Tagliatelle Baked Pasta Lamb Chicken Mackerel Sea Bream Chocolate cake Sole and squid Calamari and shrimp Kabobs Cod fillets Grilled vegetables Veal steaks Chops Hamburgers Mackerel 1 1 1 0. 5 1 0. 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 5 1 1 1 1 1 1 1. 5 1 1 15 15 15 15 15 15 15 10 10 15 10 10 10 10 15 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 2 Pastry Mode 3 Pizza Mode 4 Ventilation Mode 5 Grill Mode 6 Double Grill Mode 7 Double Grill Ventilation Mode Grilled chicken Stuffed cuttle-fish 1. 5 1. 5 2 2 5 5 200 200 55-60 40-45 NB: cooking times are approximate and may vary according to personal taste. 21 User's instructions the ceramic hob Description The hob is provided with 2 conventional radiant heating zones and 2 halogen heating with extendable cooking zones. These heaters are incorporated under the surface of the hob as zones which redden while they are in use: A. [. . . ]

CONDITIONS DE TELECHARGEMENT DE LA NOTICE BARTSCHER 131790

UneNotice offre un service communautaire de partage, d'archivage en ligne et de recherche de documentation relative à l'utilisation de matériels ou logiciels : notice, mode d'emploi, notice d'utilisation, guide d'installation, manuel technique...
En aucun cas, UneNotice ne pourra être tenu responsable si le document que vous recherchez n'est pas disponible, incomplet, dans une langue différente de la votre ou si la désignation et la langue ne correspondent pas. UneNotice, en particulier, n'assure pas de service de traduction.

Cliquez sur "Télécharger la notice" si vous en acceptez les termes du présent contrat, le téléchargement de la notice BARTSCHER 131790 débutera alors.

Recherchez une notice

 

Copyright © 2015 - UneNotice -

flag